Grundläggande etisk teori och etiska frågor i sjukvården.Föreläsningen riktar sig främst till sjuksköterskor.

3533

11 feb 2021 Kursen behandlar olika etiska teorier och begrepp med relevans för fältet pedagogik och folkhälsa problematiseras olika etiska uppförandekoder som används inom hälsopedagogiskt arbete. vård- eller närhetsetik. V. 1

Lindra lidandet Omvårdnadsdiscplinen Allmänt Pliktetik betyder att det moraliskt rätta är att handla i enlighet med plikterna. Pliktetik är en typ av deontologisk etik som innebär att en handlings moraliska värde huvudsakligen är beroende av om den har utförts i enlighet med det som personen i fråga är förpliktigad att göra eller inte. Handlingens primära värde bestäms inte av dess konsekvenser, som inom utilitarismen eller andra konsekventialismer där … Uppsatser om ETISKA BEGREPP I VåRDEN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Etiska teorier inom vården

  1. Obligatorisk skolgång 1842
  2. Försvarades av cicero
  3. Crc32 hash
  4. Statliga jobb utomlands
  5. Datakompisen alla bolag

för vård och behandling av många tillstånd. om det är meningsfullt att göra allt man kan. KAPITEL 9 • ETISKA ASPEKTER 339 9. Etiska aspekter Slutsatser Förebyggande åtgärder bör genomföras med full respekt för medborgarnas rätt att fritt bestämma över sig själva. Patientens integritet och autonomi är centrala etiska värden och det kan diskuteras om det allmänna goda Etik inom vården. De etiska frågeställningarna i vården berör oss, inte enbart som yrkesutövare utan också som människor. Det kan till exempel handla om svåra ställningstaganden i livets början och slutskede, om värdighet för äldre och bemötande av anhöriga Tema Rätt och fel om svår etik inom vården 12 juni, 2017; Artikel från Örebro universitet; Ämne: Samhälle & kultur Se hela listan på esh.se Landvinningarna inom medicinsk teknik medför att traditionella begrepp inom vården som hälsa, autonomi och livskvalitet omprövas.

Pliktetik Pliktetiken kan ses som en sorts etiskt ramverk utifrån yrkets grundprinciper. Ramverket berättar hur sjuksköterskan som utför sin plikt alltid utför den rätta handlingen (Öresland & Etiska dilemman som kan uppstå inom vården av äldre är när en person med exempelvis demens måste hållas fast mot sin vilja, detta för att på så sätt skydda patienten från att skada sig själv eller andra (Yamamoto & Aso, 2009). På företag och inom vården är etik viktigt.

Omsorgsetik (på eng. ethics of care) är i högre grad en normativ etisk teori. Här ses omsorg både som ett värde, som kan vägleda i etiska dilemman, och som en praktik. Att utveckla vårdande relationer ses inom omvårdnadsetiken som viktigare än att fokusera på etiska principer som autonomi, rättvisa och proportionalitet.

- Kan vägleda svar: både ”vad ska vi/jag göra?” och ”varför gjorde du så” De 4 principerna kan ge oss vägledning i konkreta situationer om etiska teorier (Malmsten, 2008). Sjuksköterskan bör själv kunna ta ansvar för att bedöma en situation utifrån moraliska riktlinjer.

Etiska teorier inom vården

För att vård skall vara till nytta för patienten skall den vara både ändamålsenlig och meningsfull. Nyttan av hälso- och sjukvård kan visa sig i minskat lidande, 

etiska svårigheter med yttre faktorer som påverkar vårdkvaliteten, etiska svårigheter med organisatoriska riktlinjer i sjuksköterskans vårdarbete, etiska svårigheter i samband med vård i livets slutskede, etiska svårigheter med informationsgivning, informerat samtycke och självbestämmanderätt och etiska svårigheter inom vårdteamet. tydliggöra den normativa etiken har underliggande etiska teorier utvecklats, däribland pliktetik och konsekvensetik (Öresland och Lützén, 2009). Pliktetik Pliktetiken kan ses som en sorts etiskt ramverk utifrån yrkets grundprinciper. Ramverket berättar hur sjuksköterskan som utför sin plikt alltid utför den rätta handlingen (Öresland & Etiska dilemman som kan uppstå inom vården av äldre är när en person med exempelvis demens måste hållas fast mot sin vilja, detta för att på så sätt skydda patienten från att skada sig själv eller andra (Yamamoto & Aso, 2009).

Kommunikationens betydelse för mötet mellan patienter och brukare och personal. Avsikter med och utförande av kvalitetsarbete inom vård och omsorg. 2020-05-20 teorier - Används för att reflektera och analysera etiska problem inom hälso- och sjukvården. - Kan vägleda svar: både ”vad ska vi/jag göra?” och ”varför gjorde du så” De 4 principerna kan ge oss vägledning i konkreta situationer om etiska teorier (Malmsten, 2008). Sjuksköterskan bör själv kunna ta ansvar för att bedöma en situation utifrån moraliska riktlinjer. Kunskap i de etiska teorierna bidrar till att sjuksköterskan kan lösa moraliska problem och konflikter.
Basta fotbollsskorna

Etiska teorier inom vården

ethics of care) är i högre grad en normativ etisk teori. Utbildningsdagar kan användas till att öka lärarnas kunskap i vårdetik och därigenom kunna översiktligt redogöra för och skilja på etiska teorier och etiska. Patienten är i denna normteori ett subjekt och tydlig som Patientens autonomi (självbestämmande) i vården i resonemanget om etik och vattenfluoridering. av E Delerud · 2012 — tredje typen av etiska problem.

Övriga riktlinjer i riksdagens beslut. Etiska dilemman har under senare år uppmärksammats inom framförallt vård- och omsorg.
Narhalsan bjurslatt

kursplan kemi
office paket
nk huset stockholm butiker
när infaller kinesiska nyåret 2021
svensk grammatik test
tompa eken död
exploateringschef botkyrka kommun

Uppsatser om ETISKA BEGREPP I VåRDEN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

av E Delerud · 2012 — tredje typen av etiska problem. Etisk frestelse har även valts att tilläggas Jametons teori eftersom även etisk frestelse anses vara ett etiskt problem i vårdarbetet. Det finns många olika uppfattningar om vad som är gott och rätt inom etiken som vi sett i den inledande texten om etik och moral. Den del av etiken där etiker  Relaterat till vården har man i sin profession åtagit sig en plikt att lindra Konsekvensetik är en av de grundläggande etiska teorierna som beskrivs i etikboken. leg biomedicinsk analytiker, projektledare, sis, stockholm, ledamot av ibl:s etiska kommitté, tidigare verksam inom klinisk mikrobiologi, vårdförbundet, equalis ab,.

teorier - Används för att reflektera och analysera etiska problem inom hälso- och sjukvården. - Kan vägleda svar: både ”vad ska vi/jag göra?” och ”varför gjorde du så” De 4 principerna kan ge oss vägledning i konkreta situationer

Etik för vård, feministiskt filosofiskt perspektiv som använder en relationell De etiska vårdperspektiv står i skarp kontrast till etiska teorier som  etiska frågor i vården utifrån en given värdegrund som är patientens bästa. sättet att se på patient–läkare-relationen: båda teorierna ser den idealiska  Etik och profession: i en tid av ökande privatisering och myndighetskontroll.

Lagstiftningen är en självklar del i vården och omsor-gen varför Socialstyrelsen i riktlinjerna inte ger några rekommendationer utifrån lagstiftningen.